M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Czym są organizacje pozarządowe?

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 3520Na co dzień możemy spotkać się z pojęciem organizacja pozarządowa, ale czy na pewno wiemy, co się pod nim kryje? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć nieco tematykę związaną z organizacjami pozarządowymi - ich charakterem oraz problematyką.

Na co dzień możemy spotkać się z pojęciem organizacja pozarządowa, ale czy na pewno wiemy, co się pod nim kryje? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć nieco tematykę związaną z organizacjami pozarządowymi - ich charakterem oraz problematyką.

 

Ogół organizacji pozarządowych określany jest jako III sektor. Określenie to nawiązuje do podziału państw ze względu na aktywność społeczno-gospodarczą. Wśród nich wyróżnia się :

 

I sektor – sektor państwowy

II sektor – sektor prywatny/rynkowy

III sektor – sektor organizacji non-profit

 

Kwestie dotyczące organizacji pozarządowych w polskim prawie uregulowane zostały w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa nadaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m. in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne.

 

W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty nie nastawione na zysk oraz niezależne od administracji publicznej. Często zamiennie określane są jako:

 • organizacje non-profit  (działalność nienastawiona na zysk);
 • organizacje charytatywne, dobroczynne (niosące pomoc najuboższym, chorym i pokrzywdzonym przez los);
 • organizacje społeczne (działające dla dobra publicznego);
 • organizacje woluntarystyczne (działalność ich opiera się na pracy ochotników);
 • organizacje obywatelskie (służące samoorganizacji obywateli).

 

Można również spotkać się z używanym dość często skrótem NGO, który pochodzi od angielskiej nazwy non-governmental organization.

           

Zakres działania organizacji jest bardzo szeroki począwszy od działalności charytatywnej, kulturalnej edukacyjnej, naukowej skończywszy na przeciwdziałaniu antagonizmom społecznym, jak alkoholizm czy narkomania.

 

W literaturze wymienia się kilka typów organizacji pozarządowych ze względu na profil działalności:

 • organizacje samopomocy – charakteryzują się tym, że działają na rzecz swoich członków (np. organizacja emerytów firmy X w mieście Y);
 • organizacje opiekuńcze - świadczą usługi dla tych, którzy tego potrzebują, bądź tylko dla pewnych kategorii osób (np. organizacja opieki nad dziećmi niewidomymi);
 • organizacje przedstawicielskie - na ogół reprezentują interesy pewnej społeczności (np. społeczny komitet mieszkańców);
 • organizacje mniejszości - reprezentują interesy grup mniejszości np. religijnych, wyznaniowych, narodowościowych itp.;
 • organizacje tworzone ad hoc – tworzone są dla przeprowadzenia określonej akcji;
 • organizacje hobbystyczno - rekreacyjne - grupy osób interesujących się określoną  dziedziną (np. organizacja filatelistyczna);
 • organizacje zadaniowe – na ogół wykonują funkcje zlecone przez władze (np. organizacja zajmująca się ochroną parku);
 • organizacje „tradycyjne”oszerokiej formule działalności, jak i osób, na rzecz których działają

 

Mówiąc o organizacjach pozarządowych mamy od razu na myśli stowarzyszenia i fundacje, jest to prawidłowe skojarzenie, ponieważ są to dwie najpopularniejsze w Polsce formy prawne, w których działają te organizacje.

 

Potwierdzeniem tego jest fakt, że w 2010 roku w Polsce zarejestrowanych było 12 tys. fundacji i 71 tys. Stowarzyszeń (nie licząc Ochotniczych Straży Pożarnych, których jest 16 tys.). Rocznie średnio rejestruje się około 4 tys. stowarzyszeń i prawie 1 tys. fundacji.

 

Do głównych obszarów działania zalicza się sport, rekreację, turystykę oraz hobby. Ponad połowa organizacji prowadzi w tym zakresie działalność, zaś 47% organizacji działa w sferze edukacji i wychowania. Kultura i sztuka również cieszą się sporym zainteresowaniem i zajmuje się nimi prawie jedna trzecia organizacji. Najmniej w naszym kraju jest organizacji zajmujących się usługami socjalnymi i pomocą społeczną, co przedstawia poniższy wykres.

 

 

Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w naszym kraju. To one docierają do ludzi i ich problemów, tam gdzie pomoc ze strony państwa jest niewystarczająca. Świadczą różnego rodzaju usługi, jak na przykład pomoc osobom wykluczonym ze społeczeństwa czy też udzielają pomoc edukacyjną. Czynią to nieodpłatnie, co jest dla nich charakterystyczne.  Oprócz udzielanej pomocy, stanowią płaszczyznę porozumienia między społeczeństwem a państwem. Są przecież tworzone przez ludzi, którzy mają jednakowe bądź podobne cele, zainteresowania, potrzeby. Dają możliwość zaprezentowania własnych poglądów na szereg spraw. Często dzięki zwróceniu przez nie oczu opinii publicznej na pewne problemy doprowadzają do istotnych zmian. Nie chodzi tu tylko o zmiany w sposobie postrzegania pewnych rzeczy, ale także o podejście do nich. Generalnie organizacje wpływają na poprawę jakości życia obywateli.

 

Wśród polskiego społeczeństwa przeprowadzono badania, które miały na celu pokazanie jak postrzegane są organizacje pozarządowe. Zdania były podzielone i tak też:

 

 • 56% uważa, że są skuteczniejsze od instytucji państwowych,
 • 36% dostrzega ich wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów,
 • 48% wątpi w ich wpływ na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych w Polsce, przy czym tyle samo uważa, że dochodzi w nich do nadużyć.

 

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością charytatywną. Do najpopularniejszych zaliczyć można:

 

Poza tym, istnieje szereg organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem bezdomności, narkomani czy też alkoholizmowi. Należą do nich:

 

Bardzo ważną rolę odgrywa Fundacja ITAKA, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych oraz udzielaniem wsparcia rodzinom osób uznawanych zazaginionych. Jej dokładna nazwa to Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia – www.zaginieni.pl.Równie ważna jestPolska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Huamanae” - www.reshumanae.neostrada.pl, która udziela pomoc ludziom chorym na AIDS.

Równie istotną organizacją jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, której misja to „rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą” – www.hfhr.pl

Istnieją także fundacje dające młodym ludziom możliwość kształcenia się zalicza się do nich :

Poza tym polska młodzież ma możliwość należeć do organizacji zajmujących się skautingiem, a mianowicie do Związku Harcerstwa Polskiego, który istnieje od 1918 roku informacje dotyczące tej organizacji znaleźć można na stronie www.zhp.pl

Organizacje pozarządowe działają w obszarze wspierania ochrony środowiska, do proekologicznych fundacji należy między innymi

Na terenie naszego kraju funkcjonują także organizacje o charakterze międzynarodowym Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Friedricha Berta, Fundacja im. Roberta Schumana.

Te przykłady pokazuje, jak szeroki jest zakres działalności organizacji pozarządowych i jak pożyteczne mogą być dla zwykłego obywatela. Często nie jesteśmy świadomi, że istnieją organizacje, które, w razie potrzeby, bezinteresownie udzielą nam pomocy czy też wsparcia. Warto także zastanowić się, nad tym, czy któraś z organizacji nie jest bliska naszym zainteresowaniom, bo może warto przyłączyć się do niej bądź założyć własną organizację.

 

Podstawy prawne

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 . Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

Literatura

 

 1. Zbigniew Lasocik, Kilka słów o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym,  Warszawa 1994

 

 1. Jadwiga Przewłocka, Polskie organizacje pozarządowe. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Warszawa 2011

 

 1. Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Warszawa 2011

 

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *