M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Fundusze europejskie

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 2922Fundusze Unii Europejskie są to wyodrębnione zasoby środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele publiczne, które pozwalają zrealizować poszczególne polityki Unii oraz stanowią instrumenty finansowe tych polityk. 

Fundusze Unii Europejskie są to wyodrębnione zasoby środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele publiczne, które pozwalają zrealizować poszczególne polityki Unii oraz stanowią instrumenty finansowe tych polityk. Wyróżnia się dwie grupy funduszy: fundusze związane z polityką regionalną, do których zalicza się fundusze strukturalne Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rybacki oraz fundusze przedakcesyjne, które przeznaczane są na programy przedakcesyjne. Druga grupa funduszy to fundusze związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej tj.: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji oraz Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystkie wyżej wymienione fundusze nie posiadają osobowości prawnej oraz struktury organizacyjnej.

 

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jest rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Rozporządzenie określa ogólne zasady dotyczące wyżej wymienionych funduszy. Definiuje cele, które mają być zrealizowane przy pomocy funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Oprócz tego jest  fundamentalnym aktem wskazującym kierunki i podstawowe zasady funkcjonowania polityki regionalnej, której podstawowymi instrumentami są wspomniane fundusze. Poza tym ogólnym rozporządzeniem, każdy z funduszy został uregulowany w odrębnym akcie prawnym.

 

W poprzednio obowiązującej perspektywie finansowej 2000-2006  katalog funduszy składał się z 4 funduszy:

 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 • Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)
 • Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (EIOR)

 

W okresie programowania na lata 2007-2013 ich liczba została ograniczona do dwóch, a mianowicie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy czym środki finansowe, które były przeznaczane na realizację zadań przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa, w nowym okresie programowania zostały zintegrowane w ramach wspólnej polityki rolnej i polityki rybołówstwa.

 

Państwa Członkowskie prowadzą swoje polityki gospodarcze i koordynują je w taki sposób, aby osiągnąć spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Unii, która natomiast wspiera osiąganie tego celu za  pośrednictwem funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istniejących instrumentów finansowych.  Jednakże, polityka spójności realizowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym EFS, EFRR oraz Funduszowi Spójności.

 

Podsumowując w Perspektywie finansowej 2007-2013 występują dwa fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności będący funduszem niestrukturalnym. Należy również wspomnieć o EFRROW, który przyczynia się do wspierania finansowania Wspólnej polityki rolnej.

 

Fundusze strukturalne


Do funduszy strukturalnych zalicza się Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny.

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego utworzony został 1975r. na podstawie art. 160 TWE, a dzisiejszego art.176 TFUE, zgodnie z którym ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych. Od 1 stycznia 2007r. funkcjonuje w oparciu o  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Według, którego EFRR ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w drodze korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych poprzez wspieranie rozwoju oraz dostosowania strukturalnego gospodarek regionalnych, w tym przekształcania upadających regionów przemysłowych i regionów opóźnionych w rozwoju, jak również wspieranie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Jest podstawowym instrumentem finansowym polityki spójności, który współfinansuje inwestycje w infrastrukturę, inwestycje mające na celu stworzenie nowych miejsc pracy, przedsięwzięcia związane z poprawą poziomu ochrony środowiska, nowymi technologiami oraz badaniami naukowymi. Jest to jeden z największych i najważniejszych funduszy unijnych. Udziela wsparcia finansowego w zakresie 3 głównych celów polityki regionalnej UE tj.- Konwergencja,. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie oraz Europejska Współpraca Terytorialna, a dokładny zakres pomocy określa wyżej wspomniane rozporządzenie.

 

Europejski Fundusz Społeczny powstał w 1957r. na mocy Traktatu Rzymskiego, zgodnie z art. 162 TFUE został utworzony w celu poprawy możliwości zatrudniania pracowników w ramach rynku wewnętrznego i przyczyniania się w ten sposób do podniesienia poziomu życia. Obecnie jego funkcjonowanie reguluje rozporządzenie 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie, z którym EFS ma przyczynić się do realizacji priorytetów Wspólnoty w zakresie wzmacniania spójności gospodarczej i społecznej poprzez poprawę możliwości zatrudnienia i pracy, a także stymulowanie wysokiego poziomu zatrudnienia. Ponadto dąży on do ułatwienia zatrudniania pracowników i zwiększania ich mobilności geograficznej i zawodowej wewnątrz Unii oraz do ułatwienia im dostosowania się do zmian w przemyśle i systemach produkcyjnych, poprzez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie. Ponadto finansuje działania w ramach celu Konwergencja i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie.

 

Fundusze niestrukturalne 

 

Funduszem niestrukturalnym jest Fundusz Spójności. To co odróżnia fundusze strukturalne od niestrukturalnych to zregionalizowany charakter funduszy strukturalnych. FS interweniuje na terenie całego państwa członkowskiego, dlatego też o pozyskaniu środków decydują warunki społeczne i ekonomiczne całego kraju, a nie pojedynczego regionu. Istotną zmianą jest fakt, że system wdrażania funduszy strukturalnych i FS, pomimo występujących między nimi różnic, został zintegrowany - co oznacza, że podlega wspólnym zasadom programowania funduszy strukturalnych.

 

Fundusz Spójności powstał w 1994r. na podstawie Traktatu z Maastricht. Działa na podstawie Rozporządzenia nr 1084/2006 Rady z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/94. Utworzony został w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnoty na rzecz promowania trwałego rozwoju.

 

FS wspiera finansowo duże projekty z zakresu infrastruktury i ochrony środowiska. FS udziela pomocy w takich dziedzinach jak transeuropejskie sieci transportowe oraz środowisko naturalne, w tym w dziedzinach związanych z równoważonym rozwojem, które przynoszą korzyści dla środowiska. Poza tym wspiera działania w ramach celu „Konwergencja”.

 

Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których Dochód  Narodowy Brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

W latach 2007-2013 pomoc z Funduszu Spójności skierowana jest do Bułgarii, Cypru, Estonii, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Hiszpania jest objęta pomocą przejściową, ponieważ jej DNB na jednego mieszkańca jest niższy od średniej DNB w UE.

 

Europejski Fundusz Rybacki jest instrumentem Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE, który został ustanowiony w 2006r., a tym samym zastąpił wcześniej funkcjonujący w tym zakresie Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa. Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu jest Rozporządzenie Rady 1198/2006 z 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. Ma on na celu zapewnienie eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcie dla akwakultury, przy jednoczesnym zapewnieniu trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

 

Europejski Fundusz Rybacki obejmuje pięć priorytetów: dostosowanie wspólnotowej floty rybackiej, akwakulturę, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót, działania służące wspólnemu interesowi, zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybołówstwa, pomoc techniczną.

 

Pomoc w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego skoncentrowana jest na: wspieraniu wspólnej polityki rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcie dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym, wsparciu trwałej równowagi pomiędzy zasobami a zdolnością połowową wspólnotowej floty rybackiej, wsparciu zrównoważonego rozwoju rybołówstwa śródlądowego, wzmacnianiu konkurencyjności funkcjonujących struktur oraz rozwoju ekonomicznie żywotnych przedsiębiorstw w sektorze rybactwa, wspieraniu ochrony i poprawy stanu środowiska i zasobów naturalnych związanych z sektorem rybactwa, wspieraniu zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia na obszarach, gdzie prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa,  propagowaniu równości kobiet i mężczyzn w procesie rozwoju sektora rybactwa oraz obszarów zależnych głównie od rybactwa.

 

W latach 2007-2013 na pokrycie zobowiązań z EFR przeznaczone jest 3,849 mln EUR.

           

Polska od momentu przystąpienia do UE stara się jak najefektywniej korzystać z funduszy europejskich. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż w okresie programowania 2004-2006 wysokość środków pochodzących z funduszy europejskich wyniosła 12,8 mld euro. Natomiast w latach 2007-2013 przewiduje się, iż na politykę spójności przeznaczone będzie 85,56 mld euro. A podział środków między poszczególne fundusze wygląda następująco: EFRR stanowi 52% ogółu środków, EFS to 15% środków, zaś pozostałe 33% środków pochodzi z FS.

 

W lutym 2011r. Komisja Europejska opublikowała dane dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007-2013. Pokazały one, że Polska na tle innych państw członkowskich jest liderem wdrażania funduszy unijnych.


Spośród wszystkich państw otrzymała największą kwotę funduszy, których wartość wyniosła prawie 16,5 mld euro, co stanowi 25,2 % funduszy dostępnych dla Polski w latach 2007-2013. Jednocześnie kwota ta stanowi 21 % wszystkich  środków wypłaconych dotychczas państwom członkowskim. Pokazuje to, że Polska utrzymuje odpowiednie tempo wykorzystywania środków europejskich.

 

Źródła

E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2010

T. Kierzkowski, A. Jankowska, R. Knopik, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, Warszawa 2009

 

1. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. U. UE C 83 z 30.03.2010

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1080/2006  z 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dz. U.UE L 210 31.07.2006

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1081/2006 z 5 lipca 2006r.  w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Dz. U. UE L 210 31.07.2006

4. Rozporządzenie Rady 1084/2006  z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 Dz. U.UE L 210 z 31.7.2006

5. Rozporządzenie  Rady 1198/2006 z 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Dz. U. UE. L223 15.08.2006

6. Rozporządzenie Rady 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie  nr 1260/1999, Dz. U. UE L 210 z 11.07.2006

 

 

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *