M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Jak założyć stowarzyszenie?

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 3322Stowarzyszenie jest to organizacja społeczna powoływana przez grupę osób skupionych wokół wspólnego celu, mająca wspólne zainteresowania.

I. CO TO JEST STOWARZYSZENIE?

Stowarzyszenie jest to organizacja społeczna powoływana przez grupę osób skupionych wokół wspólnego celu, mająca wspólne zainteresowania.


Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działalności stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), która definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Z powyższej definicji wynika, iż do podstawowych cech każdego stowarzyszenia zalicza się:

 • dobrowolność - przejawia się w swobodzie tworzenia stowarzyszeń oraz dobrowolności przystępowania i występowania członków ze stowarzyszenia,
 • samorządność – oznacza niezależność w tworzeniu wewnętrznych norm i reguł oraz niezależność wobec podmiotów zewnętrznych,
 • trwałość – oznacza, że stowarzyszenie istnieje bez względu na skład osobowy swoich członków (pod warunkiem, że w stowarzyszeniu zarejestrowanym członków tych będzie co najmniej 15 lub,  jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe, będzie ich 3),
 • niezarobkowy cel –oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy jego członków).

 

Przykładem stowarzyszenia może być grupa przyjaciół interesujących się ekologią, których wspólnym celem jest ochrona konkretnego gatunku roślin. Aby osiągnąć ten cel mogą założyć stowarzyszenie, co pozwoli im zebrać odpowiednie fundusze konieczne do przedsięwzięć, które zostaną zapisane w ich statucie.

 

II. RODZAJE STOWARZYSZEŃ

 

Wśród stowarzyszeń wyróżnia się następujące rodzaje:

 • stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • stowarzyszenia zwykłe;
 • związki stowarzyszeń (federacje) zarejestrowane w KRS;
 • kluby sportowe, czyli tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej działające na podstawie  ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie.


Stowarzyszenie rejestrowe to zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenie. Jest najpopularniejszą formą, w jakiej działają stowarzyszenia.  Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną, co odróżnia je od stowarzyszeń zwykłych. Aby stowarzyszenie w pełni mogło realizować swoje cele konieczna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie rejestrowe, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Następnie komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli (zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli), protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Stowarzyszenie zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia. Stowarzyszenie takie nie posiada osobowości prawnej. Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. Stowarzyszenia zwykłego nie rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.


O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący (starostę właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego), podając dane o których wyżej mowa.


Stowarzyszenie zwykłe nie posiada wielu uprawnień, stowarzyszenie zwykłe nie może:

1)  powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

2)  łączyć się w związki stowarzyszeń,

3)  zrzeszać osób prawnych,

4)  prowadzić działalności gospodarczej,

5)  przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe pozyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

 

Związek stowarzyszeń mogą założyć stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi. Związki stowarzyszeń działają w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach.

 

Działalność sportowa prowadzona jest w szczególności w formie klubu sportowego. Kluby sportowe działają jako osoby prawne. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy, który działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach (z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji). Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

 

Innym rodzajem klubu sportowego są kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, który również działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach (z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji).

 

Uczniowski klub sportowy  oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wzory wniosków o wpisy do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz  ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w Karcie usług – Sport wraz z  wykazem wymaganych załączników.

 

Uczniowski klub sportowy jak również kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o których wyżej mowa.

 

Decyzja o wyborze formy stowarzyszenia należy do założyciela. Jednak należy pamiętać, iż każde z powyższych różni się od siebie i stwarza inne możliwości działania. Inny jest sposób zakładania, kontroli czy też możliwości pozyskiwania jakże koniecznych środków finansowych. Odpowiednią formę organizacyjną wybiera się dla przyszłego stowarzyszenia w zależności od jego wielkości oraz charakteru.

 

Jeśli wiemy już czym jest stowarzyszenie, należy przyjrzeć się w jaki sposób można założyć takie stowarzyszenie. Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak zakłada się stowarzyszenie. Proces ten na pierwszy rzut oka może wydawać się to dość skomplikowany, jednak po zapoznaniu się z poniższym tekstem mamy nadzieję, że zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości dotyczące zakładania stowarzyszenia.

 

III. KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z którym prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione) i nie pozbawionym praw publicznych.

 

Od tej reguły istnieje kilka następujących odstępstw:

 • Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), przy czym nie mogą brać udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków, a także nie mogą wybierać i być wybierani do organów stowarzyszenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, wtedy mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
 • Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia, głosować na walnym zebraniu członków oraz mogą wybierać i być wybierani do organów stowarzyszenia, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Cudzoziemcy, mający zameldowanie na terytorium Polski, mogą tworzyć stowarzyszenia oraz do nich przystępować zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 • Cudzoziemcy, niemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, mogą wstępować do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość.
 • Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia, jednak ustawa nie wyjaśnia, co wiąże się z byciem członkiem wspierającym stowarzyszenie.

 

Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.

 

IV. OBLIGATORYJNE ELEMENTY STATUTU STOWARZYSZENIA REJESTROWEGO:

 

Statut stanowi najważniejszy wewnętrzny dokument, na którym opiera się cała działalność stowarzyszenia. W nim zawarte są zasady funkcjonowania stowarzyszenia oraz podstawowe informacje dotyczące między innymi struktury wewnętrznej czy tego, czym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie. Statut uchwalany jest na zebraniu założycielskim i musi zawierać określone ustawowo informacje.

 

Statut stowarzyszenia zawiera w szczególności:

1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

3) cele i sposoby ich realizacji,

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8) zasady dokonywania zmian statutu,

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

 

V. OBLIGATORYJNE ELEMENTY REGULAMINU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO:

Regulamin stowarzyszenia zwykłego spełnia jednakową funkcję jak statut stowarzyszenia rejestrowego. Osoby chcące założyć stowarzyszenie zwykłe uchwalają regulamin działalności, przy czym ilekroć w ustawie Prawo o stowarzyszeniach jest mowa o statucie, należy przez to rozumieć regulamin.

 

Regulamin stowarzyszenia zwykłego zawiera w szczególności:

1) nazwę, cel, teren, środki działania stowarzyszenia

2) siedzibę

3) przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie

 

VI   PROCEDURA REJESTRACJI STPWARZYSZENIA REJESTROWEGO


Aby założyć stowarzyszenie koniecznym jest istnienie minimum 15 osób pragnących założyć stowarzyszenie. Pierwszy etap założenia stowarzyszenia polega na zwołaniu zebrania założycielskiego. Istotne jest aby przed rozpoczęciem zebrania założycielskiego wytypować przewodniczącego, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie zebrania, a także sekretarza, do którego należeć będzie sporządzenie protokołu z tego zebrania. Na zebraniu założycielskim podejmuje się uchwałę o powołaniu do życia stowarzyszenia. Podczas tego samego zebrania muszą być podjęte 3 uchwały.

 

Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:

 • uchwała o powołaniu stowarzyszenia
 • uchwała o przyjęciu statutu
 • uchwała o wyborze komitetu założycielskiego


Można też podjąć uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, która jest organem kontroli wewnętrznej. Jednak nie jest to konieczne, aby dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd oraz komisję rewizyjną można wybrać w późniejszym terminie, ale wiąże się to z koniecznością zwoływania kolejnego zebrania. Wiążą się z tym także dodatkowe koszty, gdyż każda zmiana w statucie musi zostać zgłoszona do KRS, a zgłoszenie zmian jest płatne.


Na zebraniu założycielskim podejmuje się uchwałę o powołaniu statutu, który jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem stowarzyszenia, dotyczącym jego działalności. Musi on zawierać elementy, które zostały wymienione w akapicie dotyczącym obligatoryjnych elementów statutu stowarzyszenia rejestrowego.


Należy także pamiętać o powołaniu komitetu założycielskiego, co dokonywane jest podczas głosowania jawnego i z tej czynności sporządzana jest uchwała o wyborze komitetu założycielskiego.

 

Następny etap tworzenia stowarzyszenia polega na złożeniu wniosku rejestracyjnego. Komitet założycielski składa do KRS wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Czynią to w ciągu 7 dni od dnia odbycia się zebrania założycielskiego.


KRS 20-wzór wniosku rejestracyjnego

http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krs/formularze/krs_form_w20.rtf

Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia rozpoznawany jest przez sąd rejestrowy niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

 

Ponadto odpis wniosku o rejestrację stowarzyszenia wraz załącznikami doręczany jest przez sąd organowi nadzorującemu w celu wypowiedzenia się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpienia, za zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.


Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie. Jeżeli sąd ten uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń czy też wyjaśnień, wyznacza w tym celu odpowiedni termin postępowania wyjaśniającego. Jeśli podczas postępowania wyjaśniającego wszystko zostanie wyjaśnione i zatwierdzone, stowarzyszenie może uzyskać osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do KRS.


Po dokonaniu rejestracji stowarzyszenie zobowiązane jest dokonać jeszcze kilka istotnych następujących czynności:

1.  W ciągu 14 dni od dnia rejestracji w KRS, stowarzyszenie zobowiązane jest  złożyć wniosek o numer REGON jest to wniosek RG-1. Składa się go w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na siedzibę organizacji.  Numer REGON wydawany jest w ciągu 7 dni od dostarczenia wniosku. Po jego otrzymaniu stowarzyszenie zobligowane jest zgłosić się do KRSu o dokonanie wpisu numeru do KRS.

Wzór wniosku RG-1

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_RG-1.pdf

1. założyć konto bankowe

2. złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej -NIP.

Wzór wniosku NIP-2

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/nip2011/nip_2_wzor.pdf

       

Ponadto Stowarzyszenie zobowiązane jest prowadzić pełną księgowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

 

Ponadto corocznie powinny sporządzać sprawozdania finansowe, które składane są do Urzędu Skarbowego.

 

Poniżej zamieszczone zostały przykładowe wzory uchwał oraz dokumentów koniecznych przy rejestracji stowarzyszenia.

1. Uchwała w sprawie powołania stowarzyszenia

http://poradnik.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=415299

2. Uchwała w sprawie przyjęcia statutu

http://poradnik.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=415309

3. Uchwaław sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego

http://poradnik.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=415302

4. Uchwała w sprawie wyboru Zarządu

http://poradnik.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=415303

5. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

http://poradnik.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=415304

6. Wzór listy członków założycieli stowarzyszenia

http://poradnik.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=415305

7. Wzór protokołu

http://poradnik.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=415306

8. Przykładowe statuty

http://poradnik.ngo.pl/x/374572

 

VII. PROCEDURA REJESTRACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 

Drugim bardzo popularnym rodzajem stowarzyszeń jest stowarzyszenie zwykłe.  Do jego założenia konieczne jest istnienie trzech osób, pragnących założyć stowarzyszenie zwykłe. Przy czym muszą być to osoby fizyczne, gdyż osoby prawne nie mogą być założycielami stowarzyszenia zwykłego.

 

Podczas zebrania założycielskiego podejmowane są uchwały tj. uchwałę dotyczącą utworzenia stowarzyszenia i nadaniu mu nazwy, uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu stowarzyszenia. Ponadto podejmowana jest uchwała o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, jest to osoba, która będzie reprezentować interesy stowarzyszenia na zewnątrz. Na zebraniu tym określany jest cel dla którego powstaje stowarzyszenie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie wymaganych dokumentów, t.j.

 • zawiadomienie (informacja) o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, zawierające następujące informacje: pełną nazwę stowarzyszenia zwykłego, siedzibę i adres do korespondencji, dane osobowe założycieli ze wskazaniem przedstawiciel reprezentującego stowarzyszenie, datę podjęcia uchwały o utworzeniu stowarzyszenia);
 • regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego;
 • lista założycieli, zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis ;
 • oświadczenia założycieli o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych;
 • lista obecności na zebraniu założycielskim;
 • protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta,
 • uchwała zebrania założycielskiego o przyjęciu regulaminu,
 • uchwała o powołaniu przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,
 • uchwała o powołaniu stowarzyszenia zwykłego określająca jego nazwę i siedzibę.


O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący(starostę właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego), podając następujące dane: nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

 

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność. Przy czym organ nadzorujący może zakazać rozpoczęcia działalności jeśli na przykład regulamin jest niezgodny z przepisami prawa.

 

Pomimo, iż  stowarzyszenie zwykłe stanowi uproszczoną formę stowarzyszenia nie oznacza to, że zwolniona jest z szeregu obowiązków. I tak też po dokonaniu wpisu do ewidencji stowarzyszeń należy dostarczyć do Urzędu Statystycznego druk RG 1 wraz z regulaminem oraz kopią decyzji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po złożeniu takiego druku w ciągu 7 dni otrzymuje numer REGON.

 

Poza REGONEM stowarzyszenie ma obowiązek posiadać numer NIP, który uzyska się po złożeniu do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce siedziby stowarzyszenia druk NIP-2.

 

Obowiązek prowadzenia księgowości również tyczy się stowarzyszeń zwykłych. I tak jak stowarzyszenia rejestrowe są obowiązane sporządzać sprawozdania finansowe. 

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

 

Literatura

Renata Niecikowska, Jak założyć stowarzyszenie, Warszawa 2007 

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *