M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Jak założyć fundację?

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 2974Fundacja jest organizacją pozarządową, która może być zakładana dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. 

I. CO TO JEST FUNDACJA?


Kwestie prawne dotyczące funkcjonowania i zakładania fundacji uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), jednak zauważyć należy, iż w akcie tym nie została sprecyzowana legalna definicja fundacji. Mowa jest tylko o tym, w jakich celach można utworzyć fundację.

 

Fundacja jest organizacją pozarządową, która może być zakładana dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności takich celów, jak:

 • ochrona zdrowia,
 • rozwój gospodarki i nauki,
 • oświata i wychowanie,
 • kultura i sztuka,
 • opieka i pomoc społeczna,
 • ochrona środowiska,
 • opieka nad zabytkami.

 

Wyżej wymienione cele nie stanowią zamkniętego katalogu, jest to przykładowa lista celów, w jakich może działać fundacja. Może być ustanawiana w innych celach, o ile będą społecznie lub gospodarczo użyteczne oraz zgodne z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. Zaznaczyć należy, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby fundacja realizowała kilka celów jednocześnie.

 

Istotą fundacji w sensie prawnym jest majątek, który obok fundatora i celu społecznie lub gospodarczo użytecznego, jest niezbędny dla zaistnienia fundacji. W uproszczeniu fundacja to grupa ludzi posiadająca wspólny cel, która poprzez założenie fundacji chce go wspólnie z innymi realizować, przy czym majątek przekazany przez fundatora stanowi sedno istnienia fundacji.

 

II. KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ?

 

Osoba zakładająca fundację to fundator. Fundatorami mogą być osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Ich zadaniem jest określenie celu, dla którego będzie działać fundacja oraz określenie wysokości majątku zwanego funduszem założycielskim.

 

Aby powstała fundacja konieczne jest spełnienie kilku wymogów, o których będzie mowa poniżej.

  

III. ETAPY ZAŁOŻENIA FUNDACJI:

 

Założenie fundacji wiąże się z kilkoma etapami, wśród których wyróżnia się:

 

Etap I

Ustanowienie aktu fundacyjnego oraz uzgodnienie wysokości funduszu założycielskiego


Pierwszy etap polega na ustanowieniu aktu fundacyjnego oraz uzgodnieniu wysokości funduszu założycielskiego. Są to zadania, które muszą być zrealizowane przez fundatora bądź przez pełnomocnika przez niego wyznaczonego.

 

Czym jest akt fundacyjny?

Inaczej nazywany jest aktem założycielskim. Jest to oświadczenie woli fundatora o ustanowieniu fundacji, które zgodnie z ustawą powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Przy czym zachowanie tej formy nie jest wymagane, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi, o których mowa, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

 

Kolejną sprawą podczas zakładania fundacji jest ustalenie wysokości funduszu założycielskiego. Środki majątkowe przeznaczone przez fundatora na działanie fundacji stanowią tzw. fundusz założycielski. Na fundusz ten mogą składać się pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. O wysokości funduszu decyduje fundator, jednak nie została uregulowana minimalna kwota funduszu. Przyjmuje się, że musi być to kwota, która pozwoli rozpocząć działalność fundacji.

 

W tym miejscu należy wspomnieć, iż fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jest to bardzo ważne ze względu na fakt, iż w przypadku, gdy fundacja prowadzi działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na jej działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych. Zatem fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale z zastrzeżeniem, że będzie to działalność o charakterze pomocniczym. Fundacja generalnie prowadzi działalność statutową, czyli taką, która jest zgodna z celami określonymi w statucie. Działalność statutowa nie może być odpłatna.

 

Dlatego jeżeli fundacja zamierza podjąć działalność gospodarczą, to na tę działalność powinno być przeznaczone minimum 1000 zł, zaś na działalność statutową nie mniej, czyli również co najmniej 1000 zł.

Przykładowy akt fundacyjny

 

Repertorium A Nr ....../2008

 

    AKT NOTARIALNY

 

Dnia dziesiątego stycznia roku dwutysięcznego siódmego (10 I 2007) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy...

Przed notariuszem... stawił się  Jan Kowalski, syn Wojciecha i Jadwigi, zamieszkały w...

przy ulicy... dowód osobisty nr DB...

Tożsamość notariusz ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów osobistych okazanych przy niniejszym akcie.

 

   USTANOWIENIE FUNDACJI

 

§1.

Stawiający, zwany dalej „Fundatorem", oświadcza, że ustanawia fundację pod nazwą „Fundacja................................................................" zwana dalej „Fundacją", która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

 

 §2.

Celami Fundacji są:

1. ...

2. ...

3. ...

 

§3.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

   §4.

Na realizacje celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza kwotę pięniężną 1000 (jednego tysiąca) złotych, która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.

 

§5.

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§6.

Wypisy aktu należy wydawać fundatorom oraz zarządowi Fundacji w dowolnej ilości.

 

  §7.

Pobrano taksę notarialną w wysokości... zł.

 

 

Akt ten został przyjęty, odczytany, podpisany.

 

 

Podpis fundatora…    Podpis notariusza…

 

 

 

Etap II

Opracowanie statutu

 

Po ustanowieniu aktu założycielskiego oraz funduszu założycielskiego, możliwe jest przystąpienie do drugiego etapu polegającego na opracowaniu statutu fundacji.

 

Statut fundacji ustalany jest przez fundatora, który określa w nim:

 • nazwę i siedzibę,
 • majątek (czyli informacje o tym, skąd fundacja będzie miała pieniądze na działanie, a także, jaka jest wysokość funduszu założycielskiego),
 • cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,
 • skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie, obok zarządu, innych organów fundacji.


 

Statut musi być zgodny z aktem fundacyjnym (założycielskim) i z obowiązującym prawem.


Prawidłowo sporządzony statut zapewnia sprawne funkcjonowanie fundacji. Statut jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem fundacji, w którym znajdują się informacje dotyczące celów fundacji oraz wszelkie zasady działania tejże fundacji.

 

Etap III

Rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

 

Gdy posiadamy uchwalony przez fundatora statut, kolejnym krokiem jest dokonanie rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Fundator składa wniosek rejestracyjny do KRS wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 • oświadczeniem o ustanowieniu fundacji,
 • statutem fundacji (w trzech egzemplarzach, podpisanych przez fundatora),
 • uchwałami o powołaniu władz fundacji tj. uchwałą o powołaniu zarządu fundacji oraz uchwałą o powołaniu rady fundacji,
 • dowodem opłaty za wniosek o wpis do rejestru.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, co umożliwia jej rozpoczęcie działalności.

 

Przykładowy statut fundacji

 

Statut Fundacji Wspierania Kultury „Mozart”

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja Wspierania Kultury „Mozart”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacjazostała ustanowiona przez Monikę Chrzanowicz zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Janinę Kulpę w kancelarii notarialnej w Lublinie, Rynek Główny 17/5, w dniu 10.10.2007.

 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Skorodnica.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków.

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,

b. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza muzyków,

c. organizacja Festiwalu Młodych Talentów „M jak Mistrz”,

d. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i zagranicą,

e. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej,

f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

g. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.  

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku fundacji,
 5. odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

§ 10

Władzami Fundacji są:

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rada Fundacji

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

§ 12

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

6. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

Zarząd

 

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a.  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c.  śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 8. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych  powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§ 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

  

Statut został przyjęty dnia 11.10.2007 (statut może być przyjęty/uchwalony dopiero po podpisaniu aktu założycielskiego)

 

Podpisano: (w tym miejscu podpisuje się fundator/fundatorzy)

 

 IV. OBOWIĄZKI FUNDACJI PO ZAREJESTROWANIU W KRS

 

Fundacja po zarejestrowaniu w KRS musi jeszcze:

 • złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, w celu uzyskania numeru REGON,
 • założyć konto bankowe,
 • zgłosić się do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP.

 

Po zrealizowaniu wszystkich opisanych wyżej czynności można zacząć realizować cele, które przyczyniły się do założenia fundacji.

  

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

Literatura

Henryk Cioch, Andrzej Kidyba ustawa o fundacjach – komentarz, Warszawa 2007

Inne źródła

http://poradnik.ngo.pl/ 

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *