M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Likwidacja NGO

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 1822Żadna organizacja nie jest zakładana raz na zawsze. Oczywiście przyjmuje się, że powołując podmiot do życia, spodziewamy się długiego funkcjonowania. Przez cykl życia organizacji rozumie się pewną sekwencję następujących po sobie etapów. W każdym z nich zachodzą określone wydarzenia, zmiany, przekształcenia o charakterze ilościowym i jakościowym. Determinanty tych zmian mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny (pochodzące z wnętrza firmy) jak i zewnętrzny (siły występujące w otoczeniu).


Cykl życia organizacji


Żadna organizacja nie jest zakładana raz na zawsze. Oczywiście przyjmuje się, że powołując podmiot do życia, spodziewamy się długiego funkcjonowania. Przez cykl życia organizacji rozumie się pewną sekwencję następujących po sobie etapów. W każdym z nich zachodzą określone wydarzenia, zmiany, przekształcenia o charakterze ilościowym i jakościowym. Determinanty tych zmian mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny (pochodzące z wnętrza firmy) jak i zewnętrzny (siły występujące w otoczeniu).

 

 

Podstawowe etapy cyklu życia organizacji to narodziny, młodość, dojrzałość oraz schyłek. Narodziny to pierwszy z etapów. Rozpoczyna się w momencie założenia jednostki i związany jest z walką o przetrwanie oraz utrzymanie się w otoczeniu. Następny etap to młodość, czyli bujny wzrost i ekspansja. Podmiot cechuje się dużą elastycznością i adaptowalnością z jednej strony, a z drugiej kreatywnością i innowacyjnością. Spowolnienie ekspansji i stabilizacja to wejście w organizacyjną dorosłość. Pozycja w otoczeniu jest wypracowana, a jednostka posiada stałych klientów. Jednak w wyniku działania różnych sił wewnętrznych i zewnętrznych może dojść do kryzysów w funkcjonowaniu. Kierownictwo w odpowiednim czasie powinno zdać sobie w porę sprawę z tego, że sprawy przyjmują zły obrót i podjąć działania sanacyjne. Jeśli zrobi to zbyt późno, organizacja może upaść. Jeśli podjęte działania sanacyjne będą odpowiednie, to podmiot może przeżyć ponowną młodość.

 

Likwidacja stowarzyszenia


Jedną z cech powoływania do życia stowarzyszeń jest dobrowolność wchodzenia w taki układ. Podobnie jest z decyzją, co do wyjścia z niego.  Pierwszą formą likwidacji jest rozwiązanie na mocy własnej uchwały walnego zebrania członków. I właśnie z uwagi na ważność takiej decyzji, jest ona zarezerwowana tylko i wyłącznie dla walnego zebrania członków. Zapisy statutowe powinny określać całą procedurę. Często pojawiają się również takie informacje, jak - kto zostanie likwidatorem i na co będzie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie podlega podziałowi pomiędzy jego członków, musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny np. na stowarzyszenie czy fundację o podobnych celach działania.

 

Innymi formami likwidacji są rozwiązanie przez sąd lub w wyniku działań nadzorczych. Starosta, właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia, może podjąć czynności wobec jednostki, jeżeli zauważy prowadzenie działalności niezgodnej z prawem lub naruszającej postanowienia statutowe. Jeśli jakieś nieprawidłowości zostaną wykryte, starosta może wystąpić o ich usunięcie, udzielić władzom ostrzeżenia albo wystąpić do sądu o zastosowanie przewidzianych środków. Sąd może udzielić upomnienia władzom, uchylić niezgodne z prawem lub statutem uchwały albo rozwiązać stowarzyszenie.

 

 

Rozwiązanie stowarzyszenia na mocy orzeczenia sądu powinno być ostatecznością. Aby tak się stało, koniecznie są bardzo poważne naruszenia prawa lub postanowień statutowych oraz brak woli do poprawy tej złej sytuacji.

 

 

Likwidacja fundacji


Pomiędzy sposobem likwidacji stowarzyszenia i fundacji znaleźć można wiele różnic. Jedna z nich jest taka, że fundacja nie może być rozwiązana tylko i wyłącznie na mocy uchwały własnej lub decyzji jej założyciela – fundatora. Przyczyny likwidacji można podzielić na ustawowe i statutowe.

 

 

Dwie przesłanki ustawowe wynikające z ustawy o fundacjach:

1. Osiągnięcie celu przewidzianego w momencie powoływania fundacji do funkcjonowania.

2. Wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji, które przekazał danej NGO fundator – może to nastąpić w czasie realizacji celów fundacji.

 

 

Dodatkowy zapis dotyczący fundacji znajduje się też w kodeksie cywilnym. Fundacja jako osoba prawna powinna zostać zlikwidowana w razie braku możliwości prowadzenia swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów (art. 42 k.c.). Jeśli nie może ona prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora, który powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów fundacji, a jeśli mu się to nie uda, powinien złożyć wniosek o likwidację fundacji.

 

Z kolei przesłanki statutowe stanowią kwestię sporną. Nie ma zgodności wśród prawników, czy zapis „jeżeli statut fundacji nie przewiduje likwidacji fundacji” jest wystarczający do wyprowadzenia wniosku, że statut może przewidywać likwidację tej formy NGO. Statut fundacji przewiduje jej likwidację w dwóch przypadkach:

1. Po upływie terminu określonego w akcie fundacyjnym.

2. Po zaistnieniu warunku rozwiązującego z zastrzeżeniem, którego został dokonany akt fundacyjny.

 

Przedstawione przesłanki statutowe są jednak tylko powodem do wszczęcia postępowania likwidacyjnego. Nie przesądzają o likwidacji definitywnie.

 

 

Innym przykładem likwidacji jest połączenie się fundacji z inną jednostką tego samego typu.W związku z tym w statucie powinna znaleźć się informacja, kto może podjąć tę decyzję oraz na jakich zasadach powinna się ta czynność odbywać. Przewiduje się łączenie fundacji o podobnych celach, aby łatwiej było prowadzić pewne działania wymagające dużego nakładu sił i pieniędzy.

 

Aby doszło do połączenia się, uprawnione do tego władze obu fundacji muszą podjąć uchwały o ich połączeniu. Powoduje to likwidacje starych fundacji i powstanie w ich miejsce nowej.

 

 

Podsumowanie


Likwidacja organizacji typu NGO jest głównie związana z wypełnieniem lub nie celu społecznego, jaki sobie postawiła do osiągnięcia, bądź wyczerpaniem nakładów finansowych. Oczywiście z punktu widzenia takiej jednostki lepiej, gdyby przedefiniowała swój cel, czy wyznaczyła sobie nowy horyzont działania, niż ogłaszała zakończenie działalności. Sposobem na ominięcie ostateczności jest łączenie się NGO-sów.

 

Bibliografia:

1.  Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004

2. [red.] Koźmiński A.K., Piotrowski W., PWN, Warszawa 2000

3. http://poradnik.ngo.pl/x/456768 (dostęp na dzień 10-04-2012)

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *