P W Ś C P S N
      1 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-01 3 2 3 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-03 3 4 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-04 3
5 6 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-06 3 7 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-07 3 8 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-08 3 9 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-09 3 10 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-10 3 11 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-11 3
12 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-12 3 13 14 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-14 3 15 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-15 3 16 17 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-17 3 18 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-18 3
19 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-19 3 20 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-20 3 21 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-21 3 22 23 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-23 3 24 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-24 3 25
26 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-26 3 27 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-27 3 28 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-28 3 29 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-29 3 30 /pl/calendar/ajax_lista/2016-09-30 3    

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 3352Jakość informacji, które są dostarczane przez system rachunkowości w organizacji, a następnie prezentowane w postaci sprawozdań finansowych to obecnie centralny punkt zainteresowania wszystkich uczestników życia gospodarczego. Informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych organizacji pozarządowych mogą być zainteresowani zarówno ich założyciele, aktualni i przyszli sponsorzy, jak i jednostki organizujące przetargi. W związku z tym, warta zastanowienia jest kwestia poddania badaniu, przez biegłego rewidenta, rocznego sprawozdania finansowego jednostki.

Jakość informacji, które są dostarczane przez system rachunkowości w organizacji, a następnie prezentowane w postaci sprawozdań finansowych to obecnie centralny punkt zainteresowania wszystkich uczestników życia gospodarczego. Informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych organizacji pozarządowych mogą być zainteresowani zarówno ich założyciele, aktualni i przyszli sponsorzy, jak i jednostki organizujące przetargi. W związku z tym, warta zastanowienia jest kwestia poddania badaniu, przez biegłego rewidenta, rocznego sprawozdania finansowego jednostki.

 

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości do jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziału 7, który traktuje o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych. Dlatego też stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą tylko działalność statutową, nie mają obowiązku poddawania swoich rocznych sprawozdań badaniu audytorskiemu. Jeżeli jednak organizacja pozarządowa podjęła działalność gospodarczą, to zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, badaniu i ogłaszaniu podlega roczne sprawozdanie finansowe jednostki, która w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniła co najmniej dwa z następujących warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

 

Organizacje, które nie spełniają powyższych warunków obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. W § 1.1 Minister zobowiązuje do badania sprawozdań finansowych organizacje, które:

1) realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz

2) otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt. 1 w wysokości co najmniej 50.000 zł, oraz

3) osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3.000.000 zł.

 

Zdecydowana większość organizacji pozarządowych nie spełnia jednak tych warunków, stąd tylko nieliczne spośród nich podlegają obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Mimo to nic nie stoi na przeszkodzie, aby poddać organizację dobrowolnemu badaniu rocznego sprawozdania lub badaniu wybranego programu.

 

Audyt jest szczegółową analizą działalności danej organizacji, prowadzoną przez zewnętrznych, niezależnych specjalistów w celu ujawnienia ewentualnych problemów lub nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Audyt może dotyczyć każdego aspektu funkcjonowania podmiotu, jednak najczęściej stosowany jest audyt finansowy. Podstawowe cechy sprawozdawczości finansowej to prawidłowość, rzetelność i jawność. W czasie przeprowadzania audytu weryfikacja tych cech jest dokonywana przez osobę niezależną od badanej jednostki, a także posiadającą niezbędne kwalifikacje – biegłego rewidenta.

 

Pozytywna opinia biegłego rewidenta dotycząca systemu finansowo-księgowego organizacji uwiarygodnia ją, czyli wskazuje na prawidłową sytuację finansową, potwierdza właściwe gospodarowanie uzyskanymi środkami i w konsekwencji ułatwia pozyskiwanie nowych funduszy. Współpraca z audytorem stwarza również możliwość skorzystania z jego wiedzy. Jest to szczególnie przydatne dla organizacji pozarządowych, które to niejednokrotnie mają trudności z samodzielnym śledzeniem szybko zmieniających się przepisów oraz ich interpretacji. Audytor może w pewnym stopniu pełnić funkcję doradczą.

 

Warto również zwrócić uwagę, że część sponsorów wymaga od organizacji przeprowadzenia audytu finansowanych przez nich programów. Jeśli organizacja pozarządowa decyduje się na audyt po raz pierwszy, najodpowiedniejszy byłby pełen audyt, który prócz analizy sprawozdania finansowego zwróci uwagę na system kontroli wewnętrznej, a także zidentyfikuje wszelkie uchybienia i niedociągnięcia w funkcjonowaniu sfery finansowej organizacji. Pozwoli on również podnieść poziom wiedzy prawno-finansowej w organizacji.

 

Najlepszym momentem na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jest okres bezpośrednio po zakończeniu roku bilansowego, za który sporządzane jest to sprawozdanie. Ze względu na fakt, że badanie należy przeprowadzić przed zatwierdzeniem sprawozdania przez organ nadrzędny, audyty mają miejsce najczęściej w okresie marzec-czerwiec. Praktykuje się rozpoczęcie prac wstępnych w listopadzie-grudniu, gdyż pozwala to na uniknięcie wielu błędów w sprawozdaniach finansowych.

 

W trakcie badania ocenie podlegają, w zależności od systemu weryfikacji ustalonego w umowie, następujące zagadnienia:

1) zasady prowadzenia rachunkowości,

2) sposób rejestracji operacji,

3) rzetelność ksiąg,

4) system kontroli wewnętrznej,

5) finansowo-księgowy system informatyczny,

6) dokumentacja finansowa.

 

Badanie sprawozdania finansowego zwykle składa się z dwóch etapów, które nie muszą być wyraźnie oddzielone. Pierwszy etap, czyli prace wstępne - ma na celu zbadanie systemu ewidencji badanej jednostki, sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług, a także kontrole prawnych podstaw działalności. Biegły rewident w ramach prac wstępnych ma obowiązek brać udział w inwentaryzacji składników majątkowych. Drugi etap, którym są prace zasadnicze, ma na celu: sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy, badanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji, jak również badanie prawidłowości i sporządzenia informacji dodatkowej.

 

Oprócz badania biegły rewident w trakcie realizacji umowy o badanie sprawozdania finansowego udziela porad, które dotyczą zagadnień finansowo – księgowych i podatkowych w zakresie objętym badaniem. Pomaga on w korygowaniu błędów i uzupełnianiu braków. Rezultatem przeprowadzenia badania jest opinia o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz raport z badania sporządzany w formie określonej normą nr 2 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 

Bibliografia:

1. http://ocwip.pl/

2. http://www.scia.free.ngo.pl/

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, Dz. U. Nr 285, poz. 2852

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223

5. Wioletta Dworowska, Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, ODDK, Gdańsk 2006.

 

 

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *