M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 3199Każda działalność gospodarcza objęta jest obowiązkiem prowadzenia księgowości, nawet w uproszczonej formie. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku nie pomija w swoich wymaganiach organizacji pozarządowych. Organizacja pozarządowa, zgodnie z treścią ustawy, powinna opracować politykę rachunkowości, tj. zasady finansowe, na podstawie których prowadzi się księgi rachunkowe.

 

Każda działalność gospodarcza objęta jest obowiązkiem prowadzenia księgowości, nawet w uproszczonej formie. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku nie pomija w swoich wymaganiach organizacji pozarządowych. Organizacja pozarządowa, zgodnie z treścią ustawy, powinna opracować politykę rachunkowości, tj. zasady finansowe, na podstawie których prowadzi się księgi rachunkowe.

 

Wspomniana wcześniej ustawa o rachunkowości, a także ustawy podatkowe informują o ogólnych zasadach księgowości. Polityka rachunkowości to uszczegółowione zasady i praktyki przyjęte w organizacji. Opracowuje ją kierownictwo wraz z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie księgowości w konkretnej organizacji. Odpowiedzialność za  treść polityki rachunkowości ponosi zarząd, który przyjął owy dokument na podstawie uchwały.

 

Organizacje pozarządowe muszą stosować się do generalnie obowiązujących zasad rachunkowości, które zostały określone w ustawie o rachunkowości. Aby księgowość prawidłowo odzwierciedlała faktyczną sytuację finansową jednostki, opracowując politykę rachunkowości, trzeba się kierować niżej wymienionymi zasadami:

 

 • Zasada wiarygodności, która sprowadza się do konieczności rzetelnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej organizacji;
 • Zasada istotności polega na wyodrębnieniu w księgach rachunkowych wszystkich istotnych operacji, które mają wpływ na sytuację majątkową i finansową organizacji, a także na jej wynik finansowy;
 • Zasada ciągłości działania dotyczy konieczności stosowania w sposób ciągły w następujących po sobie latach obrotowych przyjętych zasad rachunkowości, tj. jednakowego grupowania operacji gospodarczych;
 • Zasada kontynuacji działania oznacza, iż jednostka przyjmuje założenia, że w dającej się przewidzieć przyszłości będzie nadal działała w niezmniejszonym istotnie zakresie;
 • Zasada memoriału polega na zaliczeniu przychodów i kosztów do danego roku w momencie ich powstania, niezależnie od terminu ich zapłaty;
 • Zasada współmierności oznacza ujęcie w księgach danego okresu tylko tych przychodów, które zrealizowane zostały w tym okresie i wszystkich kosztów z nimi związanych;
 • Zasada ostrożności mówi o obowiązku realnej wyceny aktywów i pasywów na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów;
 • Zasada indywidualnej wyceny wnosi obowiązek oddzielnej wyceny poszczególnych składników przychodów i kosztów, aktywów i pasywów, a także strat i zysków nadzwyczajnych;
 • Zasada zakazu kompensaty informuje, iż zakazane jest kompensowanie ze sobą kosztów różnych, co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów.

 

W polityce rachunkowości organizacji pozarządowej powinny się znaleźć informacje, o sposobie prowadzenia rachunkowości. Do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości należą między innymi:

 • Określenie roku obrotowego i jego okresów sprawozdawczych, czyli okresu rozliczeniowego trwającego 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (najczęściej rok kalendarzowy). Okres sprawozdawczy to z kolei okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe;
 • Opis metod wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wyniku finansowego. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy;
 • Opis Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj.

1. Zakładowy plan kont, czyli wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne), przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (konta analityczne) oraz ich powiązania z kontami księgi głównej;

2. Wykaz ksiąg rachunkowych, a w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury;

3. Opis systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opis systemu informatycznego;

 • Przyjęty sposób inwentaryzacji, składników majątkowych tj. środków w banku, w kasie, rozrachunków, wyposażenia i innych;
 • Zasady archiwizacji dokumentów i czas ich przechowywania, mówiące o zapewnieniu niezbędnej ochrony dokumentacji papierowej i zbiorów danych komputerowych;
 • Stosowane zasady amortyzacji;
 • Podział kosztów na działalność programową i administracyjną - nie ma jednoznacznej definicji kosztów programowych, jednak organizacja pozarządowa musi przyjąć swoje zasady, według których będzie owe koszty kwalifikować. Wynikają one ze specyfiki działalności. Uznaje się, iż koszty programowe to te bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością, natomiast koszty administracyjne to te, które nie są bezpośrednio powiązane z prowadzoną działalnością, a tylko z obsługą tej działalności;
 • Metody prowadzenia ewidencji zapasów, jeżeli jednostka oprócz zużywanych na bieżąco materiałów magazynuje artykuły;
 • Opis sposobu dokumentowania operacji dowodami księgowymi, przy czym należy określić ich rodzaj.

 

W polityce rachunkowości ustanowionej przez organizację pozarządową powinna zostać wyznaczona osoba, która będzie odpowiedzialna za przestrzeganie wszystkich zawartych w polityce procedur, bieżące aktualizowanie zapisów zawartych w polityce rachunkowości, celem ich zgodności ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa.

 

Bibliografia:

http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/rachunkowosc-organizacji-non-profit/54006,7,Specyfika-rachunkowosci-organizacji-pozarzadowych.html

http://wiadomosci.ngo.pl/x/329206

http://centrumwspolpracy.org.pl/system/files/ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87-ngo,24.06.2010.pdf

http://www.scia.free.ngo.pl/File/Materia%25u0142y%20szkoleniowe/rachunkowosc_organizacji_pozarzadowych.pdf

http://godi.pl/files/pdf-fragmenty/307933.pdf

 

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *