M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Przekazywanie danych statystycznych w postaci sprawozdań SOF

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 3540Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej poza sporządzaniem sprawozdań finansowych zobowiązane są również do przekazywania danych statystycznych w postaci sprawozdań rocznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o symbolach SOF-1 i SOF-4.

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej poza sporządzaniem sprawozdań finansowych zobowiązane są również do przekazywania danych statystycznych w postaci sprawozdań rocznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o symbolach SOF-1 i SOF-4. Określone rodzaje sprawozdań dostosowane są do jednostek prowadzących działalność statutową. W związku z tym:

 • SOF-1- to sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych,
 • SOF-4- to sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców.

 

Badania SOF realizowane są cyklicznie, stosownie do rozporządzenia wydanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ich celem jest uzyskanie informacji o działalności statutowej oraz ewentualnych rodzajach działalności gospodarczej jednostki, bez względu na to, czy działalność gospodarcza została wyodrębniona organizacyjnie, czy też nie.

 

Przekazanie danych na formularzu SOF jest obowiązkowe. Obowiązek sporządzania sprawozdań przez organizacje pozarządowe wynika z przepisów ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.). Art. 30 ust. 3 tejże ustawy traktuje, że podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31.

 

Artykuł 31 zaś głosi, że Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdawczych i objaśnienia co do sposobu ich wypełnienia oraz wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystyki publicznej. Oznacza to, że z treści ustawy wynikają obowiązki na rzecz statystyki, przy czym ich konkretyzacja następuje corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) wprowadzanym rozporządzeniem Rady Ministrów.

 

Intencją autorów badania SOF jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych administracji publicznej oraz samego sektora pozarządowego. Opracowany formularz ma umożliwić zebranie wysokiej jakości danych, które pozwolą na prezentację przez statystykę publiczną możliwie pełnej i rzetelnej informacji o działalności oraz potencjale społecznym i ekonomicznym organizacji pozarządowych. Badanie SOF dotyczy następujących grup problemów, które dotyczą jednostki sprawozdawczej:

 • dziedzina i zasięg działania jednostki:
 • najważniejsze pola działalności statutowej jednostki,
 • informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • zasięg terytorialny działania jednostki,
 • stan zatrudnienia (liczba osób pracujących, przeciętna liczba zatrudnionych, liczba członków, liczba wolontariuszy),
 • źródła przychodów i ich rodzaje (przychody ogółem, dotacje i darowizny, składki członkowskie, przychody ze sprzedaży produktów i towarów),
 • koszty ponoszone przez organizację (koszty działalności gospodarczej, koszty wynagrodzeń brutto, w tym: wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
 • wartość brutto środków trwałych, nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe oraz nakłady ponoszone w związku z ulepszeniem obiektów już istniejących.

 

Powiadomienia o badaniu są wysyłane do organizacji dwutorowo. Organizacje, które mają aktywne konta na Portalu Sprawozdawczym GUS, dostają powiadomienie za pomocą wiadomości e-mail. Do pozostałych jednostek, które stanowią większość, powiadomienia są wysyłane pocztą. Nawet, jeśli organizacja nie otrzyma wezwania do złożenia sprawozdania, może i powinna wziąć udział w badaniu.

 

Formularze SOF-1 i SOF-4, a także instrukcja ich wypełniania umieszczane są w roku sporządzania sprawozdań na stronie GUS w Portalu Sprawozdawczym. Tam też znajduje się terminarz i lista osób, z którymi można skontaktować się w sprawach sprawozdań. Formularze SOF należy składać przez Portal Sprawozdawczy bądź w formie papierowej
we właściwym Urzędzie Statystycznym.

  

Departament Badań Społecznych GUS opublikował wyniki Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) za rok 2008 zrealizowanego w 2009 r. W trakcie realizacji tego badania podjęto próbę skontaktowania się ze zbiorowością ponad 93 tysięcy stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji. Okazało się, że na koniec 2008 roku, co czwarta z nich nie prowadziła działalności, a więc na dzień 31 grudnia 2008 roku aktywnych było 71 tysięcy stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji. Ważną grupę tej zbiorowości stanowiły organizacje posiadające status pożytku publicznego (OPP). Udział OPP w całej zbiorowości stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji wyniósł prawie 9% (wśród samych fundacji był znacznie wyższy i wynosił 24%).

 

Otrzymane wyniki badań pozwoliły na syntetyczny opis stanu ekonomicznych i społecznych zasobów, jak również działalności stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji oraz społecznych podmiotów wyznaniowych. Przedstawiły one również zmiany, jakie od 1997 r. znalazły odzwierciedlenie w badaniach GUS dotyczących stowarzyszeń i fundacji. Niezwykle ważnym jest fakt, aby organizacje jak najliczniej wywiązywały się z obowiązku sprawozdawczego. Dzięki temu zaistnieje możliwość wykonania rzetelnej oceny potencjału społecznego i ekonomicznego trzeciego sektora.

 

Bibliografia:

1. Czubakowska K., Winiarska K., Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2010.

2. http://form.stat.gov.pl/sof/

3. http://poradnik.ngo.pl/x/527501

4. http://www.pozytek.gov.pl/

5. Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r., Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *