M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Rola księgowych w organizacjach pozarządowych

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 1932Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają wszystkie osoby prawne. Dotyczy on także wszystkich organizacji pozarządowych, niezależnie od ich wielkości, wysokości przychodów czy rodzaju prowadzonej działalności. Nawet bardzo mała organizacja, która opiera się na pracy wolontariuszy i nie zatrudnia żadnych pracowników lub nie ma żadnych przychodów ani kosztów w ciągu roku finansowego, ma obowiązek sporządzić bilans, rachunek wyników i informację dodatkową, wykazując w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe. Z powyższego wynika, że w każdej organizacji niezbędna jest osoba zajmująca się księgowością jednostki.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają wszystkie osoby prawne. Dotyczy on także wszystkich organizacji pozarządowych, niezależnie od ich wielkości, wysokości przychodów czy rodzaju prowadzonej działalności. Nawet bardzo mała organizacja, która opiera się na pracy wolontariuszy i nie zatrudnia żadnych pracowników lub nie ma żadnych przychodów ani kosztów w ciągu roku finansowego, ma obowiązek sporządzić bilans, rachunek wyników i informację dodatkową, wykazując w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe. Z powyższego wynika, że w każdej organizacji niezbędna jest osoba zajmująca się księgowością jednostki.

 

Osobowość prawna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, jednak równocześnie nakłada na jednostkę wiele obowiązków, takich jak prowadzenie rachunkowości, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych może być trudne i niezrozumiałe dla członków organizacji, szczególnie, że wraz rozwojem jednostki rosną wymagania dotyczące zarządzania finansami. Niezbędny staje się w takiej sytuacji doświadczony księgowy, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości jednostki, obejmującej:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

 

Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Kierownik ponosi również odpowiedzialność w przypadkach, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. W związku z tym, wybór księgowego powinien być decyzją przemyślaną, a osoba powołana na to stanowisko powinna samodzielne, odpowiedzialne i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.

 

Księgowy organizacji pozarządowej powinien sporządzić roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy oraz na każdy inny dzień bilansowy. Sprawozdanie to składa się z :

1) bilansu, w którym wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) rachunku wyników, w którym wykazuje się oddzielnie przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy, podane w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) informacji dodatkowej, która powinna zawierać nie objęte bilansem oraz rachunkiem wyników informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności:

 • objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,
 • uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
 • informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem,
 • informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych,
 • dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
 • dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych
  z działalnością statutową,
 • informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku
  i źródłach ich finansowania.

 

Pozycje bilansu oraz  rachunku wyników mogą być, stosownie do potrzeb i wielkości jednostki, wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia. Instytucje udzielające pomocy finansowej organizacjom pozarządowym nierzadko wymagają rzetelnego sprawozdania finansowego, które zawiera szczegółowy bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową. Warto również zwrócić uwagę, że część sponsorów stawia wymóg, aby organizacja przeprowadziła audyt finansowanych przez nich programów.

 

Prowadzenie ksiąg nie sprowadza się więc wyłącznie do prostej rejestracji operacji gospodarczych. W dużej mierze od przyjętej w danej jednostce polityki rachunkowości zależy ostateczny wynik finansowy organizacji, czyli finansowy wskaźnik jej działalności. Z drugiej strony sprawny system księgowy znacznie ułatwia rozliczanie się z otrzymanych dotacji, umożliwia szybkie wygenerowanie potrzebnych informacji, pomaga przy ocenie rentowności działalności jednostki i usprawnia jej pracę.

 

Przejrzyste, konsekwentne i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych to jedna z najlepszych rekomendacji dla organizacji pozarządowej. Jakość informacji tworzonych w rachunkowości i prezentowanych w postaci sprawozdań finansowych jest obecnie głównym punktem zainteresowania uczestników życia gospodarczego. Sprawozdaniami finansowymi organizacji pozarządowych zainteresowani są zarówno zarządzający podmiotem, jak i zewnętrzni interesanci: urzędy, darczyńcy czy szeroko rozumiana opinia publiczna. Odpowiedzialna i rzetelna osoba na stanowisku księgowego jest więc dobrą wizytówką organizacji pozarządowej.

 

Bibliografia:

1. Czubakowska K., Winiarska K., Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

2. Dworowska W., Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, ODDK, Gdańsk 2005

3. http://poradnik.ngo.pl/

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

6. Winiarska K., Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, ODDK, Gdańsk 2006

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *