M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 /pl/calendar/ajax_lista/2018-07-15 3
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa w organizacji pozarządowej

Dodano: 2012-05-21, odsłon: 2352Organizacje pozarządowe działają w interesie publicznym i nie są nastawione na osiągnięcie zysku ekonomicznego. Mimo to, nałożono na nie szereg obowiązków, do których należy sporządzenie i ujawnienie sprawozdania z działalności organizacji.

Organizacje pozarządowe działają w interesie publicznym i nie są nastawione na osiągnięcie zysku ekonomicznego. Mimo to, nałożono na nie szereg obowiązków, do których należy sporządzenie i ujawnienie sprawozdania z działalności organizacji. W skład sprawozdania z działalności wchodzą dwa rodzaje sprawozdań:

 • sprawozdanie merytoryczne,
 • sprawozdanie finansowe.

 

Sprawozdanie merytoryczne przedstawia stopień realizacji celów, dla których powołana została organizacja pozarządowa. Pokazuje, jakie działania zostały podjęte w określonym czasie i czy są one zgodne z założeniami statutowymi organizacji. Sprawozdanie merytoryczne określa również sposób realizacji celów i korzyści z nich wynikające.

 

Obowiązek sporządzania i upubliczniania corocznego sprawozdania merytorycznego mają wyłącznie fundacje i organizacje pożytku publicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawozdanie to organizacje powinny przedłożyć właściwemu ministrowi w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Stowarzyszenia nie są zobowiązane prowadzić sprawozdawczości merytorycznej, jednak w praktyce, większość z nich tworzy tego rodzaju sprawozdania. Głównym celem takich działań jest podniesienie wiarygodności organizacji w oczach społeczeństwa i darczyńców lub wymóg dołączenia sprawozdania do wniosku o dotację.

 

Sprawozdanie merytoryczne nie ma jednego wzoru, który obowiązywałby we wszystkich organizacjach. W fundacjach i organizacjach pożytku publicznego stosuje się zapisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Stowarzyszenia mogą użyć tego samego rozporządzenia co fundacja, gdyż nie ma odrębnych aktów prawnych, które zawierałyby wskazówki dla stowarzyszeń na temat tego, w jaki sposób mają sporządzić takie sprawozdanie.

 

Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji sprawozdanie powinno być sporządzone w formie pisemnej oraz zawierać następujące informacje:

1) nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, datę aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS – u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji,

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,

3) informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

4) odpisy uchwał zarządu fundacji,

5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

6) informację o poniesionych kosztach na:

a) realizację celów statutowych,

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),

c) działalność gospodarczą,

d) pozostałe koszty,

7) dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

9) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

 

Ponadto w sprawozdaniu zamieszcza się informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki. Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

 

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie narzucają na organizacje pożytku publicznego sposobu udostępniania sprawozdania do publicznej wiadomości. Umożliwienie zainteresowanym podmiotom zapoznania się ze sprawozdaniem może nastąpić na przykład poprzez publikację w Internecie, zamieszczenie w prasie lub umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie podmiotu.

 

Ponadto organizacja pożytku publicznego ma obowiązek zamieszczenia sprawozdania finansowego i merytorycznego, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (www.pozytek.gov.pl). Powszechną praktyką staje się zamieszczanie sprawozdania na stronie internetowej organizacji.

 

Drugim rodzajem sprawozdania jest sprawozdanie finansowe, które opisuje sytuację finansową organizacji. Obrazuje ono sposób, w jaki zagospodarowywane są środki pozyskane przez jednostkę. Sprawozdanie finansowe ma zarówno odbiorców wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Korzystają z niego nie tylko zewnętrzni interesanci, w tym: urzędy, darczyńcy, sponsorzy czy szeroko rozumiana opinia publiczna ale i zarząd instytucji.

 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) określa jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, które zobowiązane są do sporządzenia sprawozdań finansowych. Sporządza się je na dzień bilansowy (zwykle jest to dzień kończący rok obrotowy). W skład sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej wchodzą:

 • bilans;
 • rachunek wyników,
 • informacja dodatkowa.

 

Podstawowe informacje o sposobie sporządzania sprawozdania finansowego zawarto w Rozdziale 5 ustawy o rachunkowości, natomiast wzory dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego stanowią załączniki do ustawy o rachunkowości. Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zastosować formularze uproszczone, których wzory zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). Wzory te wymagają ujawnienia przez organizację niezbędnego minimum informacji. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawozdaniu mogą być wykazywane dane bardziej szczegółowe stosownie do potrzeb i wielkości jednostki. Większa szczegółowość może być niezbędna, gdy organizacja prowadzi jednocześnie działalność statutową odpłatną i nieodpłatną. Jednostki prowadzące zarówno działalność statutową nieodpłatną, jak i odpłatną, powinny je wyodrębnić, aby można było określić przychody, koszty i wyniki poszczególnych rodzajów działalności.

 

Wszystkie organizacje są zobowiązane do sporządzania corocznego sprawozdania z działalności. O ile sprawozdawczość merytoryczna nie jest obowiązkiem ustawowym wszystkich jednostek i część organizacji sporządza ją dobrowolnie, o tyle sprawozdanie finansowe jest obowiązkiem ustawowym wszystkich podmiotów. Sprawozdawczość jest procesem koniecznym i potrzebnym. Pozwala odbiorcom zewnętrznym na uzyskanie informacji o działalności jednostki, a dla zarządu pełni funkcję kontrolną i umożliwia ocenę stopnia realizacji postawionych organizacji celów.

 

Bibliografia:

 

1. Arczewska Magdalena, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009

2. Czubakowska Ksenia, Winiarska Kazimiera, Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń
i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

3. Dworowska Wioletta, Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gdańsk 2005

4. http://poradnik.ngo.pl/

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 z późn. zm.)

Wyślij znajomemu:


Imię i nazwisko :
Adres e-mail nadawcy :
Adres e-mail odbiorcy :
Komentarz :

dodaj artykuł


Autor *
Tytuł *
Zajawka *
Tekst *
Kod *