M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 /pl/calendar/ajax_lista/2018-12-13 3 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Gminy i Miasta Powiatu Mińskiego:

 • Mińsk Mazowiecki (miasto)
 • Sulejówek
 • Cegłów
 • Dębe Wielkie
 • Dobre
 • Halinów
 • Jakubów
 • Kałuszyn
 • Latowicz
 • Mińsk Mazowiecki (gmina)
 • Mrozy
 • Siennica
 • Stanisławów
bip newsletter

Lista artykułów


 • Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa w organizacji pozarządowej - 2012-05-21

  Organizacje pozarządowe działają w interesie publicznym i nie są nastawione na osiągnięcie zysku ekonomicznego. Mimo to, nałożono na nie szereg obowiązków, do których należy sporządzenie i ujawnienie sprawozdania z działalności organizacji.
 • Rola księgowych w organizacjach pozarządowych - 2012-05-21

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają wszystkie osoby prawne. Dotyczy on także wszystkich organizacji pozarządowych, niezależnie od ich wielkości, wysokości przychodów czy rodzaju prowadzonej działalności. Nawet bardzo mała organizacja, która opiera się na pracy wolontariuszy i nie zatrudnia żadnych pracowników lub nie ma żadnych przychodów ani kosztów w ciągu roku finansowego, ma obowiązek sporządzić bilans, rachunek wyników i informację dodatkową, wykazując w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe. Z powyższego wynika, że w każdej organizacji niezbędna jest osoba zajmująca się księgowością jednostki.
 • Przekazywanie danych statystycznych w postaci sprawozdań SOF - 2012-05-21

  Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej poza sporządzaniem sprawozdań finansowych zobowiązane są również do przekazywania danych statystycznych w postaci sprawozdań rocznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o symbolach SOF-1 i SOF-4.
 • Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych - 2012-05-21

  Każda działalność gospodarcza objęta jest obowiązkiem prowadzenia księgowości, nawet w uproszczonej formie. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku nie pomija w swoich wymaganiach organizacji pozarządowych. Organizacja pozarządowa, zgodnie z treścią ustawy, powinna opracować politykę rachunkowości, tj. zasady finansowe, na podstawie których prowadzi się księgi rachunkowe.
 • Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych - 2012-05-21

  Jakość informacji, które są dostarczane przez system rachunkowości w organizacji, a następnie prezentowane w postaci sprawozdań finansowych to obecnie centralny punkt zainteresowania wszystkich uczestników życia gospodarczego. Informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych organizacji pozarządowych mogą być zainteresowani zarówno ich założyciele, aktualni i przyszli sponsorzy, jak i jednostki organizujące przetargi. W związku z tym, warta zastanowienia jest kwestia poddania badaniu, przez biegłego rewidenta, rocznego sprawozdania finansowego jednostki.
 • Likwidacja NGO - 2012-05-21

  Żadna organizacja nie jest zakładana raz na zawsze. Oczywiście przyjmuje się, że powołując podmiot do życia, spodziewamy się długiego funkcjonowania. Przez cykl życia organizacji rozumie się pewną sekwencję następujących po sobie etapów. W każdym z nich zachodzą określone wydarzenia, zmiany, przekształcenia o charakterze ilościowym i jakościowym. Determinanty tych zmian mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny (pochodzące z wnętrza firmy) jak i zewnętrzny (siły występujące w otoczeniu).
 • Jak założyć fundację? - 2012-05-21

  Fundacja jest organizacją pozarządową, która może być zakładana dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 • Jak założyć stowarzyszenie? - 2012-05-21

  Stowarzyszenie jest to organizacja społeczna powoływana przez grupę osób skupionych wokół wspólnego celu, mająca wspólne zainteresowania.
 • Fundusze europejskie - 2012-05-21

  Fundusze Unii Europejskie są to wyodrębnione zasoby środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele publiczne, które pozwalają zrealizować poszczególne polityki Unii oraz stanowią instrumenty finansowe tych polityk.  
 • Czym są organizacje pozarządowe? - 2012-05-21

  Na co dzień możemy spotkać się z pojęciem organizacja pozarządowa, ale czy na pewno wiemy, co się pod nim kryje? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć nieco tematykę związaną z organizacjami pozarządowymi - ich charakterem oraz problematyką.


dodaj artykuł